รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ  
ณ สถานที่ หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวณัฐกฤตา  ไกรวุฒิสม  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝวส.