รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติงาน  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวมนชนก  กุวัชกะพันธ์  พนักงานบริหารธุรกิจ 6 ฝพธ.