รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  
ณ สถานที่ e-Learning
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวพร้อมพรรณ  ชลถาวรพงศ์  นิติกร 7 สกม.