รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร วินัยและจรรยาข้าราชการ  
ณ สถานที่ e-Learning
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวพร้อมพรรณ  ชลถาวรพงศ์  นิติกร 7 สกม.