รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
ณ สถานที่ อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวนภัสวรรณ์  แก่นวงศ์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝวส.