รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ  
ณ สถานที่ e-Learning
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวมินชญา  ตังวีระสิงห์  พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 สปอ.