รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
ณ สถานที่ e-Learning
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวดวงรัตน์  รัตนพงษ์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สสอ.