รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การจัดลำดับความสำคัญ  
ณ สถานที่ e-Learning
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวชลิดา  ญาณสะอาด  พนักงานประชาสัมพันธ์ 5 สสอ.