รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)  
ณ สถานที่ e-Learning
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางนาฎนดา  เจริญเกียรติตรัย  พนักงานประชาสัมพันธ์ 7 สสอ.