รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา  
ณ สถานที่ e-Learning
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวปาลพิมพ์ลดา  สุสุรเสริมภูมิ  พนักงานประชาสัมพันธ์ 5 สสอ.