รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ  
ณ สถานที่ e-Learning
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวเพลินตา  จำปาศรี  พนักงานประชาสัมพันธ์ 7 สสอ.