รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ  
ณ สถานที่ e-Learning
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายศราวุธ  สุทธิอรรถ  นิติกร 7 สกม.