รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การเจรจาต่อรอง  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  จ่าเอกธนพล  กรรโณ  พนักงานรักษาความปลอดภัย 8 ฝรภ.
2  นายชนกันต์  อยู่ยิ่ง  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 ฝกท.