รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การพัฒนาการคิด  
ณ สถานที่ e-Learning
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางจารุวรรณ  จินตนา  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝกท.