รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การสอนงาน  
ณ สถานที่ e-Learning
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายธนกิจชัย  แฟงเอม  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝกท.