รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learnining)
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายนัยศักดิ์  ศรีแย้ม  พนักงานรักษาความปลอดภัย 8 ฝรภ.