รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การวางแผนการปฏิบัติงานโครงการและการดำเนินงานตามแผน  
ณ สถานที่ อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวจรรยา  เพชรรอด  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝบก.1