รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การเดินรถและการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า (Railway System Operation & Maintenance- ROM)  
ณ สถานที่ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กทม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายปิยะพงษ์  มีศิริ  วิศวกร 4 ฝปก.
2  นายพัทธพล  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  วิศวกร 4 ฝปก.