รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร (Enterprise Architecture Workshop - EAW5) รุ่นที่ 5  
ณ สถานที่ ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กทม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายศิกานต์  ประถมบูรณ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทท.