รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร Big Data & Cloud Computing 2020  
ณ สถานที่ ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเสนชันเซ็นเตอร์ กทม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายศิกานต์  ประถมบูรณ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทท.