รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การศึกษาดูงานโรงงานผลิตรถไฟฟ้ของ Siemens ณ ประเทศออสเตรีย  
ณ สถานที่ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 1
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวกัญญ์สิริ  สิทธิวรการ  พนักงานตรวจสอบ 7 สตส.
2  นางสาวกิรกร  เกษตรภิบาล  พนักงานตรวจสอบ 5 สตส.
3  นายคณิต  เตโชชลาลัย  หัวหน้าแผนก 8 สตส.
4  นางชณกุณ  ฌานะศักดิ์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สตส.
5  นางสาวชุติมา  โลมรัตนานนท์  พนักงานตรวจสอบ 7 สตส.
6  นางณภัชนันท์  สิทธิวงศ์  พนักงานตรวจสอบ 7 สตส.
7  นางสาวดวงรัตน์  เงาจินตรักษ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สตส.
8  นางสาวดวงรัตน์  สินสุวรรณาภรณ์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สตส.
9  นางธิมาพร  วังช่วย  ผู้อำนวยการกอง 11 สตส.
10  นางสาวนิลวรรณ  ศรีสง่า  พนักงานตรวจสอบ 4 สตส.
11  นายปรเมศวร์  ลีมานันท์  พนักงานตรวจสอบ 7 สตส.
12  นางสาวปาณิสรา  นันธิกุล  พนักงานตรวจสอบ 7 สตส.
13  นายภณ  วัชรินทร์  พนักงานตรวจสอบ 7 สตส.
14  นางสาวเมธาวี  โลหิตคุปต์  พนักงานตรวจสอบ 6 สตส.
15  นางสาวรักษณีย์  ชิณเทศ  พนักงานตรวจสอบ 9 สตส.
16  นางสาววรินทร์พร  ปิยสิรานนท์  พนักงานตรวจสอบ 4 สตส.
17  นายวาริช  แม้นมินทร์  หัวหน้าแผนก 9 สตส.
18  นางสาวสุฎารณี  อุมะวิชนี  พนักงานตรวจสอบ 7 สตส.
19  นางสาวสุมิตรา  สุ่นศิริ  ผู้อำนวยการกอง 11 สตส.
20  นายสุรพงษ์  รัตนภูวลักษณ์  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 สตส.
21  นายอธิษฐ์  พึ่งพัฒน์  พนักงานตรวจสอบ 4 สตส.
22  นางสาวอาภาพงษ์  มกรนันทน์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สตส.
23  นางสาวอิสรีย์  ประกอบสินนุกูล  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สตส.
24  นางสาวพิชญา  หว้ามุกข์  พนักงานบริหารธุรกิจ 5 ฝธด.