รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การเจรจาต่อรอง  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learining)
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายอิทธิวัฒน์  จันทะศิลา  พนักงานรักษาความปลอดภัย 7 ฝรภ.