รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร Microsoft Excel Intermediate  
ณ สถานที่ อาคารเอเวอร์กรีน เพลส
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวเบญจศิริ  ทิศาภาค  พนักงานบริหารธุรกิจ 5 ฝธด.
2  นางสาวปานเลขา  พุ่มวันเพ็ญ  พนักงานบริหารธุรกิจ 4 ฝธด.