รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การวางแผนปฏิบัติงานโครงการ และการดำเนินการตามแผน  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายภานุวัฒน์  อาบีดิน  วิศวกร 7 ฝรฟ.