รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายครองทรัพย์  ชมภูพาส  พนักงานรักษาความปลอดภัย 7 ฝรภ.