รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร วินัยและจรรยาข้าราชการ  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวนิรดา  ดั่งประสงค์  นิติกร 5 สกม.