รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายสุทัศน์  อร่ามพิบูลกิจ  พนักงานรักษาเขตทาง 7 ฝรภ.