รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิบเล็กทรอนิกส์
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวจรรทพร  วัฒนสุข  นิติกร 7 ฝกท.