รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวอภิฐา  วิริยะพงษ์  นิติกร 7 สกม.