รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การปรับปรุงการทำงาน  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวพุทธธิดา  สงวนศักดิ์โยธิน  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สพร.