รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ความรู้พื้นฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวรวีวรรณ  พุทธิวัฒน์  พนักงานทรัพยากรบุคคล 7 ฝทบ.