รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับบริหาร  
ณ สถานที่ การฝึอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  ว่าที่ร้อยเอกเดชชัย  แสนเทพ  หัวหน้าแผนก 8 สผว.