รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ระบบการประเมินผลใหม่รัฐวิสาหกิจ(SE-AM) ด้านการตรวจสอบภายใน  
ณ สถานที่ ห้องประชุม 4 อาคาร 1
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวกัญญ์สิริ  สิทธิวรการ  พนักงานตรวจสอบ 7 สตส.
2  นางสาวกิรกร  เกษตรภิบาล  พนักงานตรวจสอบ 5 สตส.
3  นางสาวดวงรัตน์  สินสุวรรณาภรณ์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สตส.
4  นางธิมาพร  วังช่วย  ผู้อำนวยการกอง 11 สตส.
5  นายนรัตว์  มะเริงสิทธิ์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สตส.
6  นายปรเมศวร์  ลีมานันท์  พนักงานตรวจสอบ 7 สตส.
7  นางสาวปาณิสรา  นันธิกุล  พนักงานตรวจสอบ 7 สตส.
8  นางสาวอิสรีย์  ประกอบสินนุกูล  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สตส.