รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล  
ณ สถานที่ อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวทิติยา  ทองสอง  วิศวกร 7 ฝบก.2
2  นางสาวทิติยา  ทองสอง  วิศวกร 7 ฝบก.2