รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)   
ณ สถานที่ อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวปุญชรัสมิ์  นิษฐาปัญญาพนต์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 ฝบก.1