รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ความท้าทายการจัตการทุนมนุษย์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางการแข่งขันและเทคโนโลยีดิจิทัลในโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร Digital Transformation for HCM รุ่นที่ 1  
ณ สถานที่ ห้องประชุม 3 อาคาร 1
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวกฤตยา  อินทรวิเชียร  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 ฝทบ.
2  นายกฤตวัฒน์  สื่อสวน  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝทบ.
3  นางสาวกฤติกา  ฟองจันทร์  พนักงานทรัพยากรบุคคล 6 ฝทบ.
4  นางสาวกุลธิดา  วรจิตรานนท์  พนักงานทรัพยากรบุคคล 5 ฝทบ.
5  นางสาวจันทิมา  เบ็ญจรัตน์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝทบ.
6  นางสาวจิตปภา  ถาวรสถิตย์  พนักงานทรัพยากรบุคคล 6 ฝทบ.
7  นางสาวจินรี  มีสกุล  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝทบ.
8  นายจิรัฎฐ์  สีขาว  หัวหน้าแผนก 9 ฝทบ.
9  นางสาวชนานันท์  ผุดเพชรแก้ว  พนักงานทรัพยากรบุคคล 6 ฝทบ.
10  นางณฐมน  ภาแก้ว  พนักงานทรัพยากรบุคคล 7 ฝทบ.
11  นางสาวณิชากร  หนุนทรัพย์  พนักงานทรัพยากรบุคคล 7 ฝทบ.
12  นางสาวธนพร  กาชัย  พนักงานทรัพยากรบุคคล 5 ฝทบ.
13  นางสาวธนาภรณ์  ศิริบุญยังพิกุล  พนักงานทรัพยากรบุคคล 4 ฝทบ.
14  นางสาวนงนภัส  หวังเจริญกุลชัย  พนักงานทรัพยากรบุคคล 5 ฝทบ.
15  นางสาวนันท์ชญาน์  ทองวิวัฒน์  พนักงานทรัพยากรบุคคล 5 ฝทบ.
16  นางสาวนิยะดา  ใจดี  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 ฝทบ.
17  นางสาวปาลิน  งดงาม  พนักงานทรัพยากรบุคคล 7 ฝทบ.
18  นางสาวพัณณิน  อินทรภักดี  พนักงานทรัพยากรบุคคล 6 ฝทบ.
19  นางสาวพิชชาภรณ์  เรืองสุทธา  พนักงานทรัพยากรบุคคล 6 ฝทบ.
20  นายพีรณัฐ  ขำช้าง  พนักงานทรัพยากรบุคคล 5 ฝทบ.
21  นางสาวแพรวนภา  มากมูล  พนักงานทรัพยากรบุคคล 5 ฝทบ.
22  นางสาวภัคนัน  จิตต์สว่าง  พนักงานทรัพยากรบุคคล 6 ฝทบ.
23  นางสาวรวีวรรณ  พุทธิวัฒน์  พนักงานทรัพยากรบุคคล 7 ฝทบ.
24  นายรัชกร  ธรรมคารวตา  หัวหน้าแผนก 9 ฝทบ.
25  นางสาวรุ่งนภา  ศรีสังข์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝทบ.
26  นางสาววาศิณี  พรหมช่วย  พนักงานทรัพยากรบุคคล 7 ฝทบ.
27  นางสาวศิริพร  สินโท  พนักงานทรัพยากรบุคคล 7 ฝทบ.
28  นางสาวศุภางคณา  ชุมพล  พนักงานทรัพยากรบุคคล 7 ฝทบ.
29  นายสิทธิ์พงศ์  คุ้มดำรงค์  พนักงานทรัพยากรบุคคล 4 ฝทบ.
30  นางสาวสุจิตรา  กิติพรพิศาล  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝทบ.
31  นางสาวสุพาณี  สอนซื่อ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทบ.
32  นายเสกสรรค์  นามบัวศรี  พนักงานทรัพยากรบุคคล 4 ฝทบ.
33  นางเสาวคนธ์  พาแสง  หัวหน้าแผนก 8 ฝทบ.
34  นางสาวอชิรญา  สายวิจิตร  พนักงานทรัพยากรบุคคล 5 ฝทบ.
35  นายอิทธิพล  ภูมิประภาส  พนักงานทรัพยากรบุคคล 7 ฝทบ.