รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การใช้หลักการตลาดเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายวราพงศ์  หนูศรี  พนักงานบริหารธุรกิจ 7 ฝพธ.