รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร AML and Cyber Financial Crime รุ่นที่ 2  
ณ สถานที่ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ณนนพญาไท กทม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวทุติยา  ทองสมนึก  พนักงานบริหารธุรกิจ 7 ฝธด.
2  นายปารัช  โอภาส  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝธด.