รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร หนังสือราชการ และหนังสือติดต่อราชการ  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายทวี  มุ่งชมกลาง  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝรภ.