รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติงาน  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายนัฑนที  เกษน้อย  หัวหน้าแผนก 8 ฝรภ.