รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การพัฒนาการคิด  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายศิลป์สิริ  สิริเวชชะพันธ์  พนักงานประชาสัมพันธ์ 4 สสอ.