รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติงาน  
ณ สถานที่ อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายปกรณ์  คุ้มปิยะผล  วิศวกร 7 ฝวส.