รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายณัฐรัชต์จักร  อันทะชัย  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สสอ.