รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร หนังสือราชการและหนังสือติดต่อราชการ  
ณ สถานที่ อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายบรรณศาสตร์  เดชะ  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 ฝบก.2