รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การทำบันทึกการประชุมระหว่างประเทศ  
ณ สถานที่ อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวแพรรุ้ง  ซังยัง  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 ฝวส.