รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  
ณ สถานที่ อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวไอรินทร์  ชยาอนันตพัฒน์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝวส.