รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การเสนอตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน โครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ ของ รฟม.  
ณ สถานที่ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 1
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายเกรียงไกร  อินตา  นิติกร 7 ฝกท.
2  นางสาวจตุพร  อินบุญนะ  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝกท.
3  นางสาวจรรทพร  วัฒนสุข  นิติกร 7 ฝกท.
4  นายจาตุรนต์  ปรัชญากร  นิติกร 7 ฝกท.
5  นางสาวธัญญรัตน์  รัตนธำรง  นิติกร 4 ฝกท.
6  นายนพดล  เที่ยงแท้  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกท.
7  นายบัณฑร  สิงคีพงศ์  หัวหน้าแผนก 8 ฝกท.
8  นายประทีป  ศรีละพันธ์  หัวหน้าแผนก 8 ฝกท.
9  นางสาวมุธิตา  สระเกตุ  นิติกร 7 ฝกท.
10  นายรอฤทธิ์  นุชนารถ  นิติกร 4 ฝกท.
11  นางสาวลัลล์ลลิตา  คงมา  นิติกร 4 ฝกท.
12  นายวรพงศ์  อาภรณ์รัตน์  นิติกร 4 ฝกท.
13  นายศุภณัฐ  จิตต์มาตร  นิติกร 5 ฝกท.
14  นางสิริกานต์  ศรีสุวรรณ  นิติกร 7 ฝกท.
15  นางสาวเสาวภา  ธงชัย  นิติกร 7 ฝกท.
16  ว่าที่ร้อยตรีอนุชิต  วรรธนวินิจ  นิติกร 7 ฝกท.