รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง กระบวนการจัดทำตัวนี้วัดตามบันทึกข้อตกลง ฯ  
ณ สถานที่ ห้องประชุม 2/6 อาคาร 2 และ Webex
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางจิตรลดา  จิตรอาจ  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝบก.1
2  นางสิริพักตร์  หิรัญพัทธ์พร  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝบก.1
3  นางกนกพร  ชูทรัพย์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝบก.2
4  นายบรรณศาสตร์  เดชะ  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 ฝบก.2
5  นางสาวภัทรานิษฐ์  ตรีธนาพิพัชร์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝบก.2
6  นางสาววรรณพร  อินทร์แก้ว  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 ฝบก.2
7  นางสาววรัญญา  แวววัชระ  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝบก.2
8  นางสาวศิวลี  เกตุคง  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝบก.2
9  นายสาโรจน์  จงกิตินันทกุล  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝบก.2
10  นางสุพัตรา  ติ้มขลิบ  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝบก.2
11  นางอุทุมพร  สมุทรนาค  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝบก.2