รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร Analytical Thinking in the Internal Audit Process  
ณ สถานที่ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 กทม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายปรเมศวร์  ลีมานันท์  พนักงานตรวจสอบ 7 สตส.