รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน  
ณ สถานที่ อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ (E-Learning)
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายอธิวัฒน์  นุ่นมา  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝบก.2